YZ-I006B

IBM 4226 MODEL 302

YZ-I006B

IBM 4226 MODEL 302 LEXMARK 4226